Główne działania w projekcie

Transfer wiedzy i dobrych praktyk odbędzie się podczas następujących przedsięwzięć:

 • 5 warsztatów pn. „Polskie doświadczenia w rewitalizacji miast, jako podstawa do opracowania koncepcji rewitalizacji ukraińskich miast”, które będą przeprowadzone w 5 miastach Ukrainy zachodniej. Warsztaty będą prowadzone w formach aktywnych z zastosowaniem moderacji wizualnej oraz debat z udziałem ekspertów i uczestników i zakończą się opracowaniem koncepcji rewitalizacji wszystkich 5 miast uczestniczących w zadaniu.
 • Otwarta Konferencja „Polskie doświadczenia i idee w rewitalizacji miast” we Lwowie. Efektem Konferencji będzie usystematyzowanie wiedzy oraz „dobrych praktyk” związanych z polskim doświadczeniem w rewitalizacji miast. Konferencja wzmocni w jej uczestnikach przekonanie o efektywności i sukcesie Polski na drodze reform oraz jej roli lidera przemian w regionie. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję określenie swoich potrzeb związanych z dalszą współpracą z polskimi samorządami.

Warsztaty „Polskie doświadczenia w rewitalizacji miast jako podstawa do opracowania koncepcji rewitalizacji ukraińskich miast”. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 5 warsztatów 3-dniowych, 24-godzinnych, po 1 w następujących miastach: Dolina i Nadwórna (Obwód Iwano-Frankowskim), Żółkiew i Mikołajów (Obwód Lwowski), Wyżnica (Obwód Czerniowiecki).

W każdym warsztacie wezmą udział przedstawiciele: urzędnicy, radni, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy z jednego ze wskazanych miast gromad. W każdym warsztacie weźmie udział 15 uczestników dobranych zgodnie z naszymi wskazówkami, co do doboru uczestników przedstawionymi podczas wizyty koordynacyjnej. Łącznie weźmie udział w warsztatach 75 uczestników. Nad rekrutacją uczestników będą czuwali bezpośrednio nasi ukraińscy partnerzy oraz osoby – urzędnicy ze wskazanych miast wyznaczone, jako koordynatorzy lokalni podczas wizyty koordynacyjnej. Zadaniem koordynatorów lokalnych jest podjęcie kontaktów z wszystkimi interesariuszami rewitalizacji w mieście, dobór spośród nich uczestników (zgodnie z wytycznymi), przygotowanie logistyczne, kontakt z koordynatorami, kontakt z władzami miast, promocja. Do pracy z każdą grupą delegujemy 1 trenera, 2 ekspertów oraz tłumacza. Wykładowcami będą trenerzy oraz eksperci praktycy polskich samorządów (burmistrzowie, specjaliści) posiadający bogate doświadczenia i wymierne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania procesami rewitalizacji miast, posiadający osiągnięcia związane z innowacyjnym lub niekonwencjonalnym wykorzystywaniem lokalnych zasobów i rozwiązywaniem lokalnych problemów.

Tematyka warsztatu:

 1. „Polska - kim jesteśmy?” – prezentacja historii i współczesności Polski oraz aktualnej polityki wschodniej.
 2. Wprowadzenie do rewitalizacji – definicja, zasady, wymogi.
 3. Dlaczego rewitalizacja? Polskie doświadczenia.
 4. Innowacyjne rozwiązania i niekonwencjonalne pomysły w rewitalizacji miast – prezentacja dobrych praktyk oraz przykładowego programu rewitalizacji.\
 5. Prace warsztatowe – tworzenie koncepcji rewitalizacji w mieście:
  • Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  • Identyfikacja problemów obszaru rewitalizacji.
  • Identyfikacja potencjałów obszaru rewitalizacji.
  • Formułowanie misji rewitalizacji.
  • Formułowanie drzewa celów rewitalizacji.
  • Opracowanie propozycji komplementarnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (społecznych i inwestycyjnych).
  • Wskaźniki osiągnięcia celów.
 6. Konsultacje społeczne w procesie rewitalizacji w mieście: sposoby i metody. Przykłady dobrych praktyk.
 7. Wdrażanie programu rewitalizacji i ewaluacja.

Warsztaty będą prowadzone w formach aktywnych z zastosowaniem moderacji wizualnej oraz debat z udziałem ekspertów i uczestników.

Otwarta Konferencja „Nowe idee w rewitalizacji miast” we Lwowie, Po zakończeniu serii warsztatów odbędzie się jednodniowa Otwarta Konferencja we Lwowie. Weźmie w niej udział 100 osób. Zakładamy aktywny udział uczestników ze wszystkich miast biorących udział w projekcie. Efektem Konferencji będzie usystematyzowanie wiedzy oraz „dobrych praktyk” związanych z polskim doświadczeniem w rewitalizacji miast. Konferencja wzmocni w jej uczestnikach przekonanie o efektywności i sukcesie Polski na drodze reform oraz jej roli lidera przemian w regionie. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję określenie swoich potrzeb związanych z dalszą współpracą z polskimi samorządami.

W konferencji przewidujemy udział zarówno przedstawicieli władz Ukrainy, przedstawicieli miast i gromad, pełnomocników Obwodowych Biur Reform, przedstawicieli polskich samorządów, ekonomistów, praktyków samorządów, przedstawicieli biznesu. Konferencja będzie formą aktywnej wymiany doświadczeń, połączone z prezentacja na forum w ramach sesji plenarnej.

Program konferencji zostanie ostatecznie sformułowany po przeprowadzonej serii warsztatów obwodowych, przy uwzględnieniu zdiagnozowanych potrzeb uczestników oraz po konsultacji z ekspertami polskimi biorącymi udział w seminariach oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników podczas seminariów.